لقب اسلامیکه از بغداد بر او فرستاده شده بود شهاب الدوله بود ؟ --- کدام گزینه درباره کلمه

صرر الاوزي بنكهة حايلية

يلا فمان الله سيف:فمان الكريم وبندوا --------------------------------- في بيت بو منصور غرفة نورة الساعة 4:30 العصر ------------------------- كان زايد يخبر نواري عن اللي استواله ويا فطيم يوم عرس منصور عسب تحل المشكله يحليله واايد مسوي للسالفة اهمية نواري:اعرف خبرتني تراها.

1
آموزش زبان عربی
فطيم اليوم بتي ويايا وبعدين منقود تركب وياك بسم الله توك خاطبنها وين تبا تركبها سيارتك وانتوا رواحكم اصلن حميد مابيطيع اتيي ويانا فطيم اذا انت بتيي زايد:ههههههه عكيفه هو
آموزش زبان عربی
آموزش زبان عربی
به اين ترتيب ايجاد بهداشت خواب ، در واقع يك ركن مهم بهداشت رواني و جسمي به حساب مي آيد و هر عاملي كه در تنظيم بهداشت خواب موثر باشد ، پيشگيري كننده و حتي درمانگر بسياري از بيماريهاي جسمي و رواني است

آموزش زبان عربی

نسحه یی از قابوسنامه به خط کوفی از قرن چارم هجری دردست هست از جمله الواح قبور که به تربت سلطان محمود غزنوی ازشاهکار های خط ان روزگار است.

23
...
اتكنسون atkinson ترجمه انگليسي سهراب و رستم را با متن فارسي در ۱۸۱۶ در كلكته انتشار داد
...
احیانا اگر توفیقی نمی یافتند میگفتند : ای بسا معنی که از نا محرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند شاعران این عهددر خیال بندی، مدار سخن را بر تخیل وتوهم قرار داده و در هر مورد خواه در تشبیه واستعاره و خواه در وصف و تمثیل ، کلام را باترکیبات تشبیهی و استعاری اراسته و ازعهده بیان مطلب به نحو ساده و عادی بر آمد ه اند
صرر الاوزي بنكهة حايلية
فطيم صدقيني ان احسن عن زيود ماشي

...

که موضوع آن اعلام بیطرفی افغانستان و اخراج آلمانها بود.

29
آموزش زبان عربی
نحن هب ناقصيين امرااظ خليفة:انزيين صدق صدق لو انا كنت مكان سييف بتحبيني ولا بتحبين غيري نواري:هااا اللي بجتله
أنا بدونك من أنا
شاهنامه ازلحاظ شرح سجایای پهلوانان،ترسیم صحنه های رزم ، وصف مناظر طبیعت ، بیان معتقدات ساده وابتدایی ، ذکرمراسم اجتماعی وانعکاس مظاهرمدنیت در دوره ولحظات خاص حیات ملی ، دارای خصوصیتها وتنوعاتی است که در کمتر از حماسه های ملل به مشاهده میرسد به همین جهت است که این نامۀ خسروان راتجلیگاه تمدن جامع جمیع خصایل مدنی، اخلاقی وفرهنگی ایران قدیم یا آریانای عهد باستان میدانند
تاریخ ادبیات فارسی
نشان می دهد میز الکلمة المناسبة لتکون تمیزا فی العبارة ؟ معیّن کنید کلمه ایی که می تواند برای عبارت